Top

Zielone miasto zamiast betonozy

Zieleń w przestrzeni miejskiej pełni kluczową rolę w poprawie jakości życia mieszkańców i adaptacji do zmian klimatu. Naszym celem jest zapewnienie, że mieszkańcy Warszawy doświadczają korzyści płynących z zieleni nie tylko w rozległych parkach, których szczególnie brakuje w szybko zabudowujących się częściach stolicy, ale także w samym sercu miasta,. Pragniemy stworzyć miejskie oazy zieleni na głównych placach Warszawy, tworząc przestrzenie, gdzie ludzie mogą odpocząć, spotkać się i cieszyć się otaczającą przyrodą.
Nasza troska o zieleń obejmuje nie tylko tworzenie nowych obszarów zielonych, ale także ochronę istniejącej roślinności. Zobowiązujemy się do zakończenia nieuzasadnionych wycinek drzew, chroniąc istniejące ekosystemy i dziedzictwo przyrodnicze miasta. Działamy w duchu zrównoważonego rozwoju, gdzie ochrona zieleni jest jednym z kluczowych elementów strategii dla zdrowego i zrównoważonego miejskiego życia. Poprzez nasze działania pragniemy uczynić Warszawę miejscem, gdzie zieleń stanowi nieodłączną część codziennego życia, wpływając pozytywnie na dobre samopoczucie mieszkańców i adaptację miasta do wyzwań związanych ze zmianami klimatu.
Sprawdź co nasi kandydaci pisali na ten temat!

Zielone Place

W ramach naszego programu priorytetem jest odzyskanie centralnych placów Warszawy – placu Konstytucji, Trzech Krzyży, Bankowego, Teatralnego i innych zaniedbanych miejsc – dla mieszkańców. Zależy nam na przekształceniu tych obszarów w przyjazne, aktywne i zielone miejsca, które będą nie tylko estetycznym elementem miasta, ale także przestrzenią sprzyjającą społecznemu życiu. Nasz plan obejmuje kompleksową rewitalizację centralnych placów, aby przywrócić im znaczenie społeczne oraz wprowadzić życie w zimne, podporządkowane komunikacji indywidualnej przestrzenie.
Zamiast bezużytecznych betonowych pustyń i ogromnych obszarów parkingowych, dążymy do stworzenia zrównoważonych przestrzeni zielonych, z poszanowaniem istniejących uwarunkowań urbanistycznych, które oddadzą ponownie te miejsca mieszkańcom Warszawy. Celem jest stworzenie przyjaznych, zielonych i aktywnych miejsc, pełne małej architektury, które będą symbolem wspólnoty i nowoczesnej Warszawy, zatopionej w zieleni i pełnej życia społecznego.
Sprawdź co już zrobiliśmy w tym temacie!

Ścisła ochrona terenów zielonych

W naszym pomyśle na Warszawę priorytetem jest ochrona i zrównoważone zarządzanie jej drzewostanem oraz innymi rodzajami zieleni. Stawiamy na to, aby wycinka drzew była ostatecznością, sięgając do niej tylko w sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości realizacji uzasadnionych społecznie inwestycji. Nasza filozofia zakłada poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, aby minimalizować negatywny wpływ na nasze środowisko. Będzie się ona opierać na starannej analizie i konsultacjach z ekspertami, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Pragniemy, aby każda decyzja o wycince była poprzedzona rzetelną oceną konieczności i potencjalnych skutków dla środowiska.
Aby zrekompensować ewentualne wycinki, zobowiązujemy się do zwiększenia proporcji nasadzeń zastępczych do 2 zasadzonych drzew za każde 1 wycięte. Nasza strategia będzie opierać się na aktywnym podejściu do odbudowy drzewostanu miejskiego, przyczyniając się do zwiększenia ilości zieleni w naszym mieście. Będziemy dążyć do stworzenia harmonijnej równowagi między ochroną istniejących drzew a inwestycjami, które służą dobrobytowi i rozwojowi Warszawy.
Pragniemy również zwiększyć realną partycypację mieszkańców w procesie decyzyjnym związanym z wycinką i nasadzeniami drzew. Konsultacje społeczne oraz otwarte dialogi z mieszkańcami pozwolą na uwzględnienie różnorodnych perspektyw i potrzeb społeczności lokalnych, co umożliwi bardziej zrównoważone podejście do zarządzania zielenią miejską.

Projektowanie z myślą o zieleni

Warszawa, o której marzymy, ustanowi zieleń integralnym elementem wszystkich aspektów planowania miejskiego, od architektury po infrastrukturę, aby stworzyć bardziej zrównoważone, zdrowe i przyjazne środowisko miejskie. Wprowadzimy nowe standardy, aby zieleń była centralnym elementem projektowania architektonicznego i przestrzeni publicznej. Pragniemy, aby budynki i placówki użyteczności publicznej, te już istniejące, oraz dopiero planowane, były harmonijnie wkomponowane w otaczającą przyrodę, zapewniając mieszkańcom atrakcyjne i funkcjonalne miejsca do życia, pracy i rekreacji.
Zieleń powinna być zintegrowana z infrastrukturą miejską. Będziemy promować projektowanie ulic, placów, przestrzeni wspólnych myślą o zrównoważonym korzystaniu z przestrzeni, promując jednocześnie nasadzenia zieleni przy drogach, ścieżkach rowerowych i przystankach autobusowych. Chcemy, aby infrastruktura miejska była sprzymierzeńcem przyrody, a nie przeszkodą.
Obejmie to również koncepcję społeczną, gdzie zieleń pełni kluczową rolę w tworzeniu miejsc spotkań i integracji społecznej. Zainicjujemy lokalne projekty, które będą wykorzystywać zieleń do budowy miejsc, gdzie mieszkańcy mogą się spotykać, wspólnie spędzać czas i rozwijać lokalną tożsamość.
Zainwestujemy w edukację, aby zwiększyć świadomość mieszkańców na temat korzyści płynących z obecności zieleni w mieście. Pragniemy, aby mieszkańcy jeszcze lepiej i precyzyjniej rozumieli, jak zieleń wpływa na ich zdrowie, samopoczucie i jakość życia, co przyczyni się do wzrostu akceptacji dla zielonego projektowania.

Aleje drzew

Konieczne są zdecydowane działania mające na celu poprawę mikroklimatu w każdej z dzielnic Warszawy. Chcemy, aby mieszkańcy odczuwali komfort termiczny i z dumą podziwiali estetykę swoich ulic. Skoncentrujemy się na tym, aby obniżyć lokalną temperaturę na ulicach miasta oraz na nadaniu ulicom nowego, zielonego wyrazu. Wprowadzimy w życie pomysł na „Marszałkowską od nowa” i poszerzymy ją na inne główne ulice naszego miasta i naszych dzielnic.
Zaplanowaliśmy innowacyjne projekty mające na celu obniżenie temperatury w mieście. Nasze podejście będzie opierać się na zwiększaniu ilości zieleni wzdłuż ulic, na placach i wokół budynków. Nasadzenia drzew, krzewów i roślinności zielnej pełnią kluczową rolę w absorpcji ciepła, co przyczynia się do walki z efektem wyspy ciepła. Pozwoli to stworzyć przyjazne dla mieszkańców i chłodniejsze przestrzenie miejskie.
Wierzymy w siłę społeczności i partycypacji mieszkańców w tworzeniu pięknych i funkcjonalnych przestrzeni miejskich. Będziemy promować i umożliwiać mieszkańcom i organizacjom zostanie sponsorami nowych drzew. Nie chcemy, aby gros projektów zielonych musiał być corocznie finansowany z budżetu obywatelskiego. Powinny one znaleźć swoje stabilne źródła finansowania w budżecie miasta oraz dzielnicy. Każde drzewo, posadzone dzięki wsparciu społecznemu, będzie nie tylko ozdobą, ale również symbolem zaangażowania mieszkańców w poprawę środowiska.
Sprawdź co już zrobiliśmy w tym temacie!

Czysta Wisła

Wisła jest dziewiętnastą dzielnicą Warszawy i chcemy, aby wyróżniała się ona czystością i otwartością na mieszkańców miasta, jednocześnie chroniąc swoje najcenniejsze przyrodniczo tereny. Zadbamy o utworzenie nowych, skutecznych form ochrony przyrody znajdującej się wzdłuż Wisły. Będziemy prowadzić działania renaturyzacyjne wzdłuż dopływów do Wisły przepływających przez nasze miasto.
Chcemy zadbać o miejskie kąpieliska, odtwarzając również te, które znajdowały się nad Wisłą, dostosowując je do współczesnych standardów bezpieczeństwa i komfortu. Dążymy do stworzenia miejsc, gdzie warszawianki i warszawiacy będą mogli cieszyć się urokami wodnych atrakcji w samym sercu miasta. Planujemy wprowadzić nowoczesne udogodnienia, takie jak monitorowanie basenów, dostosowane wejścia dla osób niepełnosprawnych, a także zmodernizowane zaplecze sanitarno-higieniczne. Pragniemy, aby miejska rekreacja wodna była dostępna i komfortowa dla wszystkich mieszkańców.
Działania będą iść w parze z zobowiązaniem do dbałości o czystość terenów wzdłuż Wisły. Będziemy wspierać programy partycypacyjne, które zachęcą mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w ochronie i promowaniu korzystania z tych przestrzeni. Organizacje pozarządowe, grupy społeczne oraz indywidualni mieszkańcy będą mogli zaangażować się jako partnerzy w utrzymaniu i rozwijaniu atrakcyjności miejsc rekreacyjnych nad wodą. Zarząd Zieleni Warszawy będzie miał zapewnione środki, aby móc utrzymać jakość przestrzeni nadwiślańskich zarówno w jej centralnym przebiegu przez Warszawę, jak również w oddali od Bulwarów.
Sprawdź co nasi kandydaci pisali na ten temat!

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna jest fundamentem dla zrównoważonej przyszłości miasta. Skupimy się na rozwijaniu umiejętności i nawyków troski o naturę oraz klimat, angażując mieszkańców w procesy edukacyjne, które wpłyną na ich świadomość ekologiczną.
Otwierając się na współpracę z organizacjami pozarządowymi, planujemy rozbudować szeroką ofertę edukacyjną, docierając do różnych grup wiekowych i społecznych. To właśnie organizacje pozarządowe mają bogate doświadczenie, wiedzę oraz możliwości do edukacji mieszkańców. Samorząd powinien je aktywnie wspierać. Chcemy, aby wspólnie były organizowane wycieczki, warsztaty, ogrody edukacyjne, wykłady, seminaria oraz inne formy aktywizacji mieszkańców. Ta synergia zasobów umożliwi skuteczne i zróżnicowane podejście do edukacji ekologicznej w różnych obszarach miasta. Pragniemy dostarczać wartościową wiedzę i doświadczenia dla wszystkich grup wiekowych.

Miasto Jest Nasze - Wspólnie dla Lepszej Warszawy!