Top

Mieszkania dla rodzin, a nie zysków inwestorów

Stabilne warunki mieszkaniowe są fundamentalnym elementem dobrobytu każdego społeczeństwa. W ramach naszego programu wyborczego, priorytetem jest zapewnienie, że mieszkania w Warszawie staną się dostępne dla jak największej liczby mieszkańców. Nie powinny one być dobrem luksusowym, a wynajem nie może pochłaniać większości pensji warszawiaków. Chcemy, aby samorząd miasta aktywnie angażował się w budowę nowych mieszkań, kładąc równocześnie nacisk na jakość inwestycji i ich dostępność dla różnych grup społecznych.
Warszawa, jako stolica, musi podążać śladem innych europejskich miast, jak Wiedeń, czy Paryż, nakładając na deweloperów konkretne wymagania dotyczące dostępności i jakości nowych inwestycji mieszkaniowych. Władza powinna na równych warunkach rozmawiać z deweloperami, starając się stworzyć model, który uwzględnia potrzeby różnych grup społecznych, począwszy od osób młodych, przez rodziny, aż po seniorów. Zależy nam na tym, aby nowe mieszkania nie tylko były dostępne finansowo, ale także spełniały wysokie standardy jakościowe, estetyczne, jak również było, energooszczędne oraz funkcjonalne.
Chcemy, aby mieszkańcy mieli dostęp do różnorodnych opcji mieszkaniowych, które odpowiadają ich indywidualnym potrzebom i możliwościom finansowym. Nasze działania w obszarze polityki mieszkaniowej będą miały na celu stworzenie zrównoważonego rynku nieruchomości, który sprzyja różnorodności społecznej i ekonomicznej.
Poprzez zaangażowanie w rozwój infrastruktury mieszkaniowej, planujemy uczynić Warszawę miejscem, gdzie każdy mieszkaniec ma pewność, że znajdzie bezpieczne, dostępne cenowo i wysokiej jakości miejsce do życia. Nasze podejście opiera się na równowadze między ekonomicznymi realiami a dążeniem do zapewnienia mieszkańcom godnych warunków mieszkaniowych.

Mieszkania Warszawskie

Utworzymy Mieszkania Warszawskie, która będzie specjalizować się w zlecaniu zamówień publicznych w dziedzinie mieszkaniowej. Naszym celem jest stworzenie zrównoważonej, społecznej inicjatywy, która przyczyni się do rozwoju przestrzeni miejskiej Warszawy. Mieszkania Warszawskie będzie działać na rzecz społeczeństwa, kierując się potrzebami najbardziej wymagających grup zawodowych, takich jak pielęgniarki, nauczyciele i inne kluczowe dla społeczności zawody.
Pierwszą inwestycją Mieszkania Warszawskie będzie nowe, modelowe osiedle na rogu Marszałkowskiej i Królewskiej, w sercu stolicy, przy skrzyżowaniu dwóch linii metra oraz linii tramwajowej. Planujemy skoncentrować się na budowie mieszkań na wynajem, z myślą o profesjach, które pełnią kluczową rolę w społeczeństwie, takich jak pielęgniarki i nauczyciele. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni, w której ci pracownicy będą mogli korzystać z komfortowych i dostępnych cenowo mieszkań w bliskości swojego miejsca pracy.
Decyzja o skoncentrowaniu się na wynajmie mieszkań ma na celu zapewnienie dostępności do atrakcyjnego zakwaterowania dla grup zawodowych, społecznych, które często mają trudności z dostaniem się na rynek nieruchomości. Wprowadzenie mieszkań na wynajem pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów zakupu i wynajmu mieszkań w porównaniu do prywatnych inwestycji. Mieszkania Warszawskie skoncentruje się na utrzymaniu umiarkowanych cen, aby uczynić mieszkania bardziej dostępnymi dla warszawianek i warszawiaków.
Plan ma na celu podejście zrównoważony rozwój rynku nieruchomości, eliminując bariery finansowe i umożliwiając szerokim grupom społecznym korzystanie z komfortowego i dostępnego mieszkania. Powołanie Mieszkania Warszawskie będzie krokiem w kierunku tworzenia miasta bardziej zorientowanego na ludzi, w którym mieszkania są dostępne dla wszystkich, bez dyskryminacji ze względów finansowych, czy też społecznych. Pragniemy, aby inwestycje w przestrzeń mieszkaniową miały charakter społeczny i służyły dobru publicznemu, wspierając jednocześnie rozwój Warszawy jako miejsca atrakcyjnego do życia i pracy.

Rozbudowa Programu Mieszkaniowego

W ramach wspólnego zobowiązania do rozwoju przestrzeni mieszkaniowej w Warszawie, planujemy wprowadzić szereg działań, które mają na celu zwiększenie dostępności do mieszkań, zwłaszcza dla tych, którzy napotykają trudności finansowe.
Zamierzamy wprowadzić obowiązek budowy lokali komunalnych (np. poprzez ustalenie % udziału lub liczby mieszkań przeznaczonych na lokale komunalne) przez deweloperów na działkach sprzedawanych przez miasto. Będzie to mieć na celu zwiększenie dostępności mieszkań o umiarkowanych cenach, dostępnych dla różnych grup społecznych.
Przy rozmowach z deweloperami będziemy dążyć do zrównoważonego modelu inwestycji, który uwzględni potrzeby różnych grup zawodowych i społecznych. Obowiązek budowy lokali komunalnych to krok w stronę zrównoważonego rozwoju rynku nieruchomości, eliminując bariery finansowe i wspierając mieszkańców w zdobywaniu własnego lokum.
Drugim ważnym aspektem naszego programu będzie przeprowadzenie remontów miejskich pustostanów. Zobowiązujemy się do odnowy jak największej liczby opuszczonych budynków, jak również mieszkań będących w rękach miasta i przekształcania ich w funkcjonalne mieszkania. Poprzez przemyślane remonty, chcemy przywrócić życie opustoszałym przestrzeniom, jednocześnie zwiększając pulę dostępnego mieszkaniowego kapitału. Remonty pustostanów to nie tylko inwestycja w przestrzeń mieszkaniową, ale także działanie zmierzające do rewitalizacji dzielnic, co wpłynie pozytywnie na otoczenie i jakość życia mieszkańców.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Skupimy się na usprawnieniu gospodarowania śmieciami, aby zapewnić mieszkańcom Warszawy skuteczne i ekonomiczne rozwiązania. Zainicjujemy audyt Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania oraz pozostałych prywatnych podmiotów, aby dokładnie przeanalizować procesy, koszty i efektywność działań związanych z gospodarką odpadami. Przeprowadzimy audyt MPO i umów z prywatnymi kontrahentami. Będziemy kontrolować realizację podpisanych umów, dzięki czemu będą uwzględnione interesy mieszkańców i zapewnią nadzór nad samym procesem. Naszym celem jest zatrzymanie wzrostu cen, aby gospodarka odpadami była efektywna i dostępna dla wszystkich mieszkańców.
Będziemy lobbować za wprowadzeniem punktów recyklingu przez duże sklepy. Dążymy do zwiększenia dostępności do recyklingu dla mieszkańców, eliminując bariery związane z transportem odpadów do oddzielnych punktów. Poprzez partnerstwo z przedsiębiorstwami handlowymi, chcemy ułatwić warszawiankom i warszawiakom możliwość prowadzenia zrównoważonego stylu życia i umożliwić skuteczne segregowanie odpadów już na etapie ich powstawania.
Wprowadzimy innowacyjny system wymiany starych śmietników na podziemne tam, gdzie miasto będzie miało taką możliwość. Planujemy wspomóc spółdzielnie i wspólnoty w procesie dostosowywania istniejących altanek, które powstały nierzadko jeszcze przed 1989, do dzisiejszego pięciofrakcyjnego systemu segregacji odpadów. Chcemy dążyć do poprawy estetyki miejskiego krajobrazu, jednocześnie zwiększając efektywność gospodarowania odpadami. Podziemne kontenery nie tylko zmniejszą widoczność śmietników na ulicach, ale także zapewnią bardziej zorganizowany i higieniczny sposób zarządzania odpadami. Pozwoli to na wsparcie nowych w skali Warszawy rozwiązań, które przyczynią się do ulepszenia infrastruktury miejskiej.

Wsparcie dla OZE

Rozbudujemy istniejące programy finansowego wsparcia, aby umożliwić budynkom wielorodzinnym aplikowanie o środki na inwestycje w fotowoltaikę i inne formy OZE. Przewidywane jest stworzenie prostego i efektywnego procesu, który pozwoli na korzystanie z dotacji, ulg podatkowych lub kredytów o preferencyjnych warunkach. To wsparcie ma na celu zachęcenie zarówno wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jak i samych właścicieli indywidualnych mieszkań do inwestycji w odnawialne źródła energii, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju budynków i dzielnic.
Chcemy zainwestować w rozbudowę sieci odnawialnych źródeł energii, co umożliwi dostarczanie taniej i zielonej energii mieszkańcom Warszawy. Rozbudowa infrastruktury OZE, w tym instalacji fotowoltaicznych na budynkach, pozwoli mieszkańcom na korzystanie z tańszej energii elektrycznej, jednocześnie przyczyniając się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla.
Sprawdź co już zrobiliśmy w tym temacie!

a

Planowanie przestrzenne

Konieczne jest przemodelowanie podejścia do zagospodarowania przestrzennego Warszawy, tworząc zrównoważone plany zagospodarowania przestrzennego, które będą spełniały potrzeby mieszkańców i respektowały wartości środowiska. Zobowiązujemy się do wyrugowania rozwoju patodeweloperki na terenie Warszawy.
Zapewnimy znacznie większe środki dla Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, umożliwiając mu efektywną pracę nad nowoczesnymi i kompleksowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Zapewnimy niezależność prac ekspertów od politycznych i biznesowych interwencji, eliminując wpływy układów i zabezpieczając transparentność procesu planowania przestrzennego. Pragniemy, aby decyzje dotyczące przyszłości miasta były oparte na rzetelnych analizach i zdaniu ekspertów, a nie na politycznych układach czy interesach biznesowych.
Wprowadzimy specjalny zespół weryfikacyjny, odpowiedzialny za analizę i ocenę już uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego. Jego celem będzie identyfikacja obszarów, gdzie istniejące plany wymagają aktualizacji i poprawy. Zespół ten będzie działał niezależnie, a jego rekomendacje będą służyły jako podstawa do wprowadzenia istotnych zmian w planach, zgodnie z aktualnymi potrzebami miasta i jego mieszkańców.
Sprawdź co już zrobiliśmy w tym temacie! (a to tylko jeden z wielu przykładów)

Rozliczenie dzikiej reprywatyzacji

Zobowiążemy się do skrupulatnego rozliczenia procesu dzikiej reprywatyzacji, który dotknął wielu mieszkańców i naruszył ich prawa własności i do posiadania dachu nad głową. Jednocześnie pragniemy upamiętnić ofiary tego procesu, aby uczcić ich pamięć i zwrócić uwagę na tragiczne konsekwencje działań, które miały miejsce w przeszłości. Będziemy chcieli zbudować przestrzeń pamięci, która będzie służyła jako symbol tragicznych nadużyć. Zobowiązujemy się, że będziemy dążyć do osiągnięcia symbolicznego celu, jakim byłby powrót do liczby mieszkań zarządzanych przez miasto przed rozpoczęciem reprywatyzacji i sprzedaży mieszkań.

Miasto Jest Nasze - Wspólnie dla Lepszej Warszawy!