Top

Bezpieczna, dostępna i przyjazna Warszawa

Naszym priorytetem jest stworzenie przestrzeni, w której mieszkańcy będą czuć się bezpiecznie, mieć dostęp do miejsc spotkań społecznych oraz wsparcia specjalistów. Zależy nam na budowaniu spójnej społeczności, która jest oparta na wzajemnym wsparciu i zrozumieniu. Koncentracja działań samorządu na tym punkcie ma na celu stworzenie miejskiego środowiska, które nie tylko minimalizuje stresy życia miejskiego, ale także aktywnie wspiera zdrowie psychiczne i społeczne mieszkańców.

Racjonalizacja sprzedaży alkoholu

W związku z troską o zdrowie publiczne oraz bezpieczeństwo mieszkańców, planujemy przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy.
W ramach konsultacji społecznych zaproponujemy i będziemy stać za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach między godzinami 22 a 6 na terenie całego miasta. Chcemy, aby Warszawa była bezpieczna każdego dnia i każdej nocy. Takie rozwiązanie pozwolić może na ograniczenie niepożądanych zachowań związanych z nadmiernym spożyciem alkoholu oraz poprawę jakości życia mieszkańców w godzinach nocnych.
Rozbudujemy programy profilaktyki oraz interwencji dla osób uzależnionych od alkoholu. Celem Miasto Jest Nasze nie jest samo ograniczenie dostępu do alkoholu, ale przede wszystkim aktywne wspieranie tych, którzy borykają się z problemem uzależnienia. Poprzez wzmocnienie dostępu do specjalistycznej pomocy, terapii oraz edukacji, chcemy skutecznie wspierać osoby uzależnione i ich rodziny. Programy te będą oparte na aktualnych badaniach naukowych, wsparciu organizacji pozarządowych oraz doświadczeniach specjalistów, aby zapewnić kompleksowe wsparcie dla każdego, kto go potrzebuje.

Warszawa liderem edukacji

Zobowiązujemy się do znacznego podniesienia wynagrodzeń nauczycieli w szkołach publicznych, aby uzyskały one poziom co najmniej 150% średniej krajowej płacy. Wnoszą one i oni bardzo wiele do rozwoju społeczeństwa, a dzięki temu będziemy w stanie zachęcić wykwalifikowanych profesjonalistów do pracy w oświacie. Naszym celem jest inwestowanie w edukację, uznając jednocześnie wartość społeczną nauczycieli i ich kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości społeczeństwa. Podejmiemy działania w celu wyrównania różnic w jakości kształcenia pomiędzy poszczególnymi szkołami oraz dzielnicami, aby każde dziecko oraz nastolatek w Warszawie miało dostęp do edukacji na najwyższym możliwym poziomie.
Zwiększymy rolę Rad Szkół, umożliwiając im bardziej aktywny udział w procesach decyzyjnych. Pragniemy stworzyć środowisko, w którym społeczność lokalna ma realny wpływ na funkcjonowanie szkół. Chcemy dzięki temu dążyć do wzmocnienia więzi pomiędzy społecznością a szkołą, tworząc partnerskie relacje oparte na wspólnych celach edukacyjnych.
Zadbamy o przeprowadzanie przejrzystych konkursów na dyrektorów szkół, w których kluczową rolę odgrywać będą kompetencje i doświadczenie. Chcemy, aby polityczny lobbing nie wpływał w jakikolwiek sposób na proces selekcji, umożliwiając wybór dyrektorów na podstawie ich umiejętności zarządczych, pedagogicznych i przywódczych. Chcemy, aby dyrektorzy byli autorytetami, a ich wybór był rezultatem rzetelnej oceny kompetencji i pasji do pracy w dziedzinie edukacji.

Kompleksowa ochrona zdrowia psychicznego

Zobowiązujemy się do wprowadzenia kompleksowej ochrony zdrowia psychicznego warszawianek i warszawiaków opartej na środowiskowym modelu opieki. Zapewnimy zwiększony dostęp mieszkańcom do specjalistów ds. zdrowia psychicznego, takich jak psychologowie, psychiatrzy i terapeuci. Planujemy rozbudować publiczne placówki zdrowia psychicznego oraz współpracować z prywatnymi praktykami, aby skrócić kolejki oczekujących na wizyty.
Chcemy, aby samorząd był gwarantem tego, że każdy mieszkaniec będzie mógł skorzystać z pomocy w zakresie zdrowia psychicznego, gdy tego potrzebuje. Rozbudujemy programy profilaktyki zdrowia psychicznego, skupiając się na edukacji i wczesnym wykrywaniu problemów. Będziemy dążyć do promowania umieszczania punktów profilaktyki zdrowia psychicznego w miejscach bliskich mieszkańcom tak, aby one były jak najbardziej dostępne. Warszawa będzie nie tylko aktywnie reagować na problemy zdrowia psychicznego, ale także pracować nad ich zapobieganiem i wspieraniem mieszkańców na różnych etapach ich życia.

Przestrzenie do spotkań warszawianek i warszawiaków

Zobowiązujemy się do stworzenia otoczenia sprzyjającego integracji społecznej poprzez aktywne wsparcie różnorodnych przestrzeni spotkań mieszkańców. Zwiększymy dofinansowanie dla domów kultury i bibliotek, aby umożliwić im organizację różnorodnych wydarzeń kulturalnych, warsztatów, spotkań autorskich czy wystaw. Obecnie, często problemem są niewystarczające warunki lokalowe, brak dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, przeciekające dachy oraz nieszczelne pomieszczenia. Chcemy, aby te miejsca były pulsującymi centrami życia kulturalnego, oferującymi mieszkańcom dostęp do sztuki, literatury i edukacji.
Planujemy doświetlenie ławek i siłowni miejskich, aby poprawić bezpieczeństwo i komfort korzystania z tych miejsc po zmierzchu. Wprowadzimy program „Święto Naszej Ulicy”. Samorząd utworzy system mini grantów na organizację sąsiedzkich wydarzeń. Chcemy, aby Warszawa wspierała inicjatywy społeczności lokalnych, umożliwiając mieszkańcom organizację imprez, festiwali, koncertów czy pikników sąsiedzkich. Mieszkańcy powinni mieć możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, dzielenia się swoimi zainteresowaniami oraz integrowania się ze swoim sąsiedztwem i chcemy im to zapewnić.

Rozbudowa systemu darmowych toalet oraz punktów z wodą

Celem Miasto Jest Nasze jest poprawa dostępności do darmowych miejscowych toalet na obszarze całego miasta. Nie zgadzamy się na to, aby stanem docelowym była obecność darmowych toalet tylko przy stacjach Metra. Konieczna jest rozbudowa sieci toalet publicznych w każdej z dzielnic Warszawy, które będą łatwo dostępne dla mieszkańców i odwiedzających, bez względu na ich sytuację finansową. Zadbamy o to, aby toalety były utrzymane w wysokim standardzie higienicznym, co jest kluczowe dla komfortu użytkowników. Zapewnimy powstanie punktów z wodą w różnych częściach miasta, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do bezpiecznej wody pitnej. Będzie to szczególnie istotne zwłaszcza w okresach wzmożonego upału.

Rozbudowa punktów dla osób w kryzysie bezdomności

Widzimy, jak w ostatnich latach pogłębił się kryzys bezdomności w naszym mieście. Zbudujemy nowe łaźnie specjalnie przeznaczone dla osób bezdomnych. Naszym celem jest zapewnienie im dostępu do podstawowych warunków sanitarnych, co ma istotne znaczenie dla ich godności i zdrowia. Łaźnie te będą wyposażone w odpowiednią infrastrukturę i zlokalizowane w różnych punktach na terenie całego miasta.
Konieczne będą szersze, kompleksowe działania w tym zakresie. Wesprzemy istniejące oraz poszerzymy sieć istniejących jadłodzielni oraz ciepłodzielni. Zapewnimy również ścisłą współpracę jednostek miejskich z organizacjami pozarządowymi oraz wsparcie dla programu Housing First.

Rozbudowa programów integracyjnych

Samorząd Warszawy, będącej jednej z najważniejszych miast tej części Europy, powinien aktywnie wspierać procesy integracyjne z migrantami stanowiącymi znaczną część mieszkańców naszego miasta i naszych dzielnic. Nie możemy również zapominać o tym, że warszawianki i warszawiacy się starzeją i wymagają naszej wspólnej uwagi i działań na ich rzecz. Zobowiązujemy się do aktywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu rozbudowy programów społecznej integracji, obejmujących różne grupy społeczne.
Będziemy chcieli rozbudować programy nauki języka dla migrantów i uchodźców, zwracając szczególną uwagę na dostosowanie tych programów do indywidualnych potrzeb uczestników. Wspólnie rozwiniemy program organizacji imprez międzypokoleniowych, które mają na celu budowanie mostów pokoleń i promowanie wzajemnego zrozumienia.
Dzięki różnorodnym wydarzeniom kulturalnym, sportowym czy edukacyjnym, pragniemy pomóc stworzyć przestrzenie, w której różne grupy wiekowe spotykają się, wymieniają doświadczeniami i uczą się od siebie nawzajem. Rozbudujemy programy warsztatów dla seniorów, skupiających się na rozwijaniu ich pasji, umiejętności i aktywności społecznej. Warsztaty te będą obejmować różnorodne dziedziny, takie jak sztuka, rzemiosło, technologia czy zdrowie. Chcemy, aby nasi seniorzy mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, dzięki czemu ich doświadczenie stanie się ważnym elementem naszej wspólnoty, z którego wspólnie będziemy korzystać.

Miasto dla kultury

Polityka lokalowa miasta powinna sprzyjać niezależnym instytucjom kultury dając poprzez odpowiednią wysokość czynszów i preferencyjne warunki przedłużania okresu najmu. Należy wykorzystać miejski zasób lokalowy (np. pustostany o nieokreślonym statusie prawnym) na cele instytucji kultury, które działają na zasadzie non-profit. Przykłady inicjatyw typu Stacja Praga oraz Ada Puławska pokazują, że mogą one wnieść do życia kulturalnego stolicy nie mniej niż instytucje miejskie.
Warszawskie biblioteki potrzebują zwiększonego dofinansowania na zakup książek, poprawę warunków lokalowych, informatyzację, kampanie promocyjne oraz godne płace dla pracowników. Należy wprowadzić zasadę transparentności wynagrodzeń zarówno w instytucjach kultury jak i innych miejskich instytucjach. Polityka wynagrodzeń powinna być jawna i opisana na stronie internetowej instytucji.
Miasto musi bardziej angażować się we wspieranie instytucjami kultury w kwestii zarządzania – powinno zapewniać wsparcie prawne i dotyczące finansów. Należy zastanowić się nad utworzeniem centrum usług wspólnych instytucji kultury, które zapewniłoby obsługę prawną, informatyczną, część obsługi finansowej, ale również realizowało wspólne zamówienia np. środków czystości i materiałów biurowych.
Deklarujemy, że kultura w Warszawie powinna być egalitarna, a jej oferta możliwe szeroka. Potrzebne są zarówno instytucje oferujące kulturę wysoką jak i rozrywkę na wysokim poziomie.

Bezpieczna stolica

Przez ostatnie dekady w stolicy naszego kraju, w naszym mieście lekceważono system bezpieczeństwa cywilnego na wypadek różnych, nieprzewidzianych zdarzeń. Miasto Jest Nasze zadba o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Warszawy. Siłami samorządu przeprowadzimy audyt bezpieczeństwa oraz zmapujemy schrony oraz miejsca schronienia. Zobowiązujemy się do przeglądu i zabezpieczeniu piwnic oraz budowie schronów na poziomie każdej dzielnicy. W ramach miejskiego budżetu zapewnimy pulę środków na remont oraz utrzymanie tych schronów oraz miejsc, nad którymi miasto pełni obecnie pieczę.
Nie zgadzamy się na to, aby brak centralnych dyrektyw zasłaniał władzom miejskim konieczności przygotowania Planu ewakuacji III stopnia. Zobowiązujemy się do przygotowania tego dokumentu w oparciu o istniejące miejskie zasoby. Opracujemy również przejrzyste i łatwo dostępne online plany obrony cywilnej z podziałem na dzielnice. Znajdzie się w nich m.in. instruktaż zachowania w sytuacji kryzysowej, jak również informacje o oferowanych zasobach pomocowych.
Bardzo istotne są regularne szkolenia. Zapewnimy organizowanie takich szkoleń dla pracowników i pracowniczek szkół, placówek medycznych i instytucji publicznych wraz z webinarami dla pracodawców. Mieszkańcy będą wiedzieć, co robić podczas alarmu, jak zapewnić bezpieczeństwo sobie, dzieciom i osobom potrzebującym.
Będziemy w istotny sposób, nie tylko deklaratywnie, ale również poprzez pomoc strukturalną oraz finansową wspierać ochotniczą ochronę ludności na wzór znany w Szwajcarii. Ratownictwo, zadania logistyczne oraz zarządzanie pomocą rzeczową – mieszkańcy Warszawy już teraz mają te umiejętności. Dlatego niezbędne jest, aby zostały one włączone do zorganizowanej, gotowej do działania struktury.
Warszawa będzie przygotowana na każdy scenariusz, nie pozostawimy warszawianek i warszawiaków samych, jakakolwiek sytuacja miałaby nie nastąpić w przyszłości. Razem wspólnie ponosimy odpowiedzialność za bezpieczną przyszłość naszego miasta.

Miasto Jest Nasze - Wspólnie dla Lepszej Warszawy!